Meet het oliepeil in de tanks van uw klanten met onze aangesloten sensor

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN SAS FOURDATA

 1. ALGEMENE DEFINITIES
 • FOURDATA SAS met een kapitaal van 50.000 euro, met maatschappelijke zetel te 67 RUE DES GODRANS 21000 DIJON, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 821 783 222.
 • FUEL IT: Geregistreerd handelsmerk en uitsluitend op de markt gebracht door SAS FOURDATA!
 • FUEL IT SENSOR: verwijst naar het aangesloten object van het merk FUEL IT dat op de markt wordt gebracht door het bedrijf 4! en waarmee, na installatie op een stookolietank, het niveau ervan kan worden gekend en verschillende soorten informatie kan worden verstrekt.
 • FUELSENS INTERFACE: betekent de SaaS-software (Software as a Service, d.w.z. ter beschikking van de klant gesteld en automatisch bijgewerkt via zijn internetbrowser) die ter beschikking wordt gesteld van de gebruikers van de Fuel-it sensor, zodat zij met name hun vloeistofniveau kunnen visualiseren en de nodige waarschuwingen kunnen instellen…
 • FUELDESK INTERFACE: verwijst naar de SaaS-software (Software as a Service, d.w.z. beschikbaar gesteld aan de klant en automatisch bijgewerkt via hun internetbrowser) die ter beschikking wordt gesteld van Fuel-it sensor fleet managers. Via deze interface kunnen zij met name hun sensorenpark en de bijbehorende klanten visualiseren, waarschuwingen instellen, enz.
 • CONTAINER: de door de FUEL IT SENSOR gemeten opslag, met name tanks of silo’s.
 • INHOUD: de inhoud die is opgeslagen in de betreffende CONTAINER
 • KLANT: een natuurlijke persoon die buiten elke beroepsactiviteit handelt om een goed te verkrijgen of te gebruiken om aan zijn persoonlijke of gezinsbehoeften te voldoen.
 • SIGFOX: de vennootschap SIGFOX, een naamloze vennootschap met een raad van bestuur en een kapitaal van 752.562 euro, met maatschappelijke zetel te 425 Rue Jean Rostand, Labège (31670), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Toulouse onder nummer 514 582 444. Het bedrijf biedt wereldwijde cellulaire connectiviteit voor het internet der dingen, volledig gericht op communicatie met lage snelheid, gebaseerd op een infrastructuur van antennes en basisstations die volledig onafhankelijk zijn van bestaande netwerken.
 • LORA: Verwijst naar OBJENIOUS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met één aandeelhouder en een kapitaal van 1.000.000 euro, dochteronderneming van de BOUYGUES TELECOM-groep, met maatschappelijke zetel te
  20 RUE TROYON 92310 SEVRES
  (92), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 804 575 918. Als stichtend lid van de LoRa Alliance heeft zij het LoRa Wan-netwerk in Frankrijk ontwikkeld. Het bedrijf biedt wereldwijde cellulaire connectiviteit voor het internet der dingen, volledig gericht op communicatie met lage snelheid, gebaseerd op een infrastructuur van antennes en basisstations die volledig onafhankelijk zijn van bestaande netwerken.
 1. PREAMBLE

Het doel van deze algemene voorwaarden is de voorwaarden vast te stellen waaronder de onderneming Vier Factor (hierna de “Verkoper”) eigenaar van het merk Fuel It, die zijn Fuel-it connected meter (“Producten”) en de twee bijbehorende FUELSENS INTERFACE en FUELDESK INTERFACE (“Platforms”), aangeboden op zijn website fuel-it.io (“de Site”), op de markt brengt.

Deze Algemene Voorwaarden worden ter kennis van de Klant gebracht bij de verzending van de offerte van de Verkoper.

Zij worden door de Klant gevalideerd bij de aanvaarding van de offerte. De KLANT van de aangesloten meter en Fuel-it oplossingen verklaart kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en deze te hebben aanvaard door ze te ondertekenen en te paraferen.

Ook beschikbaar voor klanten op de Site zijn Fuel It’s privacybeleid, wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarden die voldoen aan de RGPD.

WAARSCHUWING: Het gebruik van FUEL IT vereist toegang tot het Sigfox- of LoRa-netwerk, afhankelijk van het gekozen model. De verificatie van de Sigfox-netwerkdekking is de verantwoordelijkheid van de Klant via de geschiktheidstestpagina. De klant verbindt zich ertoe de dekking van zijn woning en zwembad te controleren alvorens tot aankoop over te gaan. 4! kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele storingen als gevolg van de technologische beperkingen van de GPS-antennes en satellietsignalen en het Sigfox-netwerk.

Wij bieden onze verkoopteams en informatie op de pagina :
https://dashboard.fuel-it.io/tester-couverture-sigfox
voor het Sigfox-netwerk om de dekkingsgebieden te bepalen. In geval van moeilijkheden bij het bepalen van het dekkingsgebied bij de aankoop van het product, verlenen wij de Klant telefonisch of via het contactformulier op de website bijstand.

 1. BETROUWBAARHEID VAN DE METINGEN, VOLUMESCHATTING

De LEVERANCIER wenst de aandacht van de KLANT te vestigen op het feit dat de meting en berekening van het niveau, aangegeven op de FUELDESK INTERFACE en de FUELSENS INTERFACE die de LEVERANCIER aan de KLANT ter beschikking stelt, slechts schattingen zijn van het volume van de in de tank of silo opgeslagen INHOUD.

De berekening van het niveau hangt met name af van verschillende parameters die door de KLANT worden verstrekt en/of ingevoerd. Zij kunnen te allen tijde worden gewijzigd door CLIENT-gebruikers van de toepassing.
De LEVERANCIER is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een verkeerde inschatting van het resterende niveau of het beschikbare volume in de betrokken container. Deze uitsluiting betreft met name de gevolgen van het overlopen van een tank tijdens een levering of een onderbreking in de beschikbaarheid van de CONTENTS.

 1. BESTEL

Er wordt gespecificeerd dat de Producten bestemd zijn voor professioneel gebruik door de Klant. Door te klikken op een knop “betalen” onderaan de overzichtspagina van de bestelling, maakt de Klant een “validatieklik”, die een onherroepelijke verbintenis vormt, die alleen ter discussie kan worden gesteld in de gevallen die limitatief zijn voorzien in deze Algemene Voorwaarden.

De Klant ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van de bestelling, waarop alle elementen staan die het contract vormen (bestelde producten, prijzen, leveringstermijnen, verzendkosten, enz.) Het verdient aanbeveling deze ontvangstbevestiging, die als bewijs van de bestelling geldt, te bewaren. De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren in geval van een geschil met betrekking tot een eerdere bestelling.

De bij de bestelling meegedeelde informatie moet juist, volledig en actueel zijn: in geval van een fout in de contactgegevens van de Klant kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het Product te leveren, noch voor fouten of vertragingen in de levering.

De Klant verklaart dat hij/zij ouder is dan 18 jaar om zich op de FUEL IT-service te abonneren.

WAARSCHUWING VOOR HET BESTELLEN 4! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor variaties in het bereik van SIGFOX of LORA op de plaats van gebruik van de FUEL IT, of voor een slechte ontvangst als gevolg van de omgeving van het zwembad zelf, 14 volle dagen na levering van het product. Het gebruik van de FUEL IT-meter is gegarandeerd functioneel op buitentanks met Sigfox-dekking en onder voorbehoud voor ondergrondse tanks of tanks in een gebouw. De Fuel-it sensor is niet ATEX-gecertificeerd.

De 4! FUEL IT brengt regelmatig wijzigingen aan in de dienst en test verschillende aspecten van de dienst, waaronder de website, de FUELSENS en FUELDESK INTERFACES en promotionele aanbiedingen. Deze tests en wijzigingen kunnen de toegang tot de dienst tijdelijk beïnvloeden, zonder dat FOURDATA hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.

Elke persoon die een FUEL IT-product koopt, verklaart dat hij of zij op de hoogte is van de functionele en technische kenmerken van het product zoals uiteengezet op het productblad en gedetailleerd op de website fuel-it.io, en in het bijzonder dat de FUEL IT alleen zal functioneren met de bijbehorende dienst en onder voorbehoud van voldoende dekking door het Sigfox- of LoRa-netwerk. De foto’s en grafische voorstellingen op de website dienen uitsluitend ter informatie. De verantwoordelijkheid van THE FOURDATA COMPANY kan in dit verband geenszins worden aangegaan.

 1. geldigheid van het aanbod en beschikbaarheid van de producten

Het aanbod is 15 dagen geldig vanaf de datum van uitgifte. Op initiatief van THE FOURDATA COMPANY en in bepaalde bijzondere gevallen kan deze duur worden verlengd. In dat geval wordt dit duidelijk vermeld op de offerte die aan de klant wordt gegeven.

De productaanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden op de dag dat de bestelling wordt voorbereid en worden binnen 15 dagen verzonden voor bestellingen van minder dan 30 producten.

Voor grotere bestellingen kan de termijn voor de voorbereiding van de bestelling op initiatief van de verkoper worden verlengd en op de betrokken offerte worden vermeld, maar mag deze niet meer dan 30 dagen bedragen.

Indien een Produkt na het plaatsen van de bestelling niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen, zodat deze, naar eigen keuze, hetzij de levering op een latere datum kan aanvaarden, hetzij kan worden terugbetaald volgens de voorwaarden van artikel 9.

 1. LEVERING

De door de Klant bestelde Producten worden door een onafhankelijke vervoerder geleverd op het adres of op het door de Klant bij zijn bestelling opgegeven Relaispunt.

De overdracht van het risico van verlies of beschadiging van de Producten vindt plaats op het moment dat de Klant de Producten fysiek in ontvangst neemt.

Bij ontvangst van de bestelde Producten kan een leveringsbon worden ondertekend. De Klant is verplicht de kennelijke staat van het product bij levering te controleren. In geval van anomalie (beschadigde verpakking, beschadigd of gebroken product) heeft de Klant de mogelijkheid om de levering te weigeren of een voorbehoud te maken op de leveringsbon.

De Opdrachtgever zal:

In geval van schade moeten nauwkeurige en gemotiveerde voorbehouden op de leveringsbon worden vermeld, aangezien algemene voorbehouden zoals “onder voorbehoud van uitpakken” onvoldoende zijn,

Bevestig uw reserveringen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de vervoerder en de klantenservice van de verkoper:

Bij gebreke van een dergelijk voorbehoud heeft de Klant geen recht op schadevergoeding van de Verkoper, tenzij per geval en uitsluitend ter beoordeling van de Verkoper afzonderlijk overeengekomen. Het beschadigde Produkt moet compleet, in de staat waarin het werd ontvangen en in de originele verpakking, op kosten van de Verkoper worden teruggestuurd.

 1. LEVERTIJD

Zodra de beschikking is opgesteld overeenkomstig de voorwaarden van artikel 4. Het wordt binnen vijf (5) werkdagen geleverd in Frankrijk.

Indien de bestelde Producten echter niet binnen de gestelde termijn zijn geleverd om een andere reden dan overmacht of de schuld van de Klant (digicode niet opgegeven, onvolledig adres, niet aanwezig op het moment van levering, enz.), kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden ontbonden onder de voorwaarden van de artikelen L 138-2 en L 138-3 van de Consumentenwet. De door de Klant betaalde bedragen zullen hem dan uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum van annulering van de bestelling worden terugbetaald.

In geval van afwezigheid op het moment van levering zal de partnermaatschappij een bericht van doorgang achterlaten op het door de Klant opgegeven leveringsadres. De producten moeten worden afgehaald op het adres en op de wijze die door de vervoerder zijn aangegeven.

Indien de producten niet binnen de door de vervoerder gestelde termijn worden afgehaald, worden zij aan de verkoper teruggezonden. Deze laatste zal dan een eerste herinnering sturen en bij gebrek aan antwoord binnen de 14 dagen zal de Verkoper ervan uitgaan dat de Klant zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

 1. PRIJZEN

De Producten worden geleverd tegen de in de offerte van de Verkoper vermelde tarieven.

Voor aankopen in Frankrijk zijn de prijzen aangegeven in euro, alle belastingen inbegrepen. Zij houden rekening met de op de dag van de bestelling geldende BTW van 20%. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan worden weerspiegeld in de verkoopprijs van de Producten.

Ze omvatten niet de verzendkosten, die verschijnen in het overzichtsscherm van de bestelling.

Producten met een abonnementsoplossing vereisen een abonnement. Het bedrag van deze inschrijving zal worden voorgesteld inclusief 20% BTW.

Voor aankopen in het buitenland kunnen prijsopgaven in euro, exclusief belasting, worden gedaan. Dit onderscheid zal duidelijk worden aangegeven op de desbetreffende offerte.

 1. BETALING

9.1. Betaling voor “Producten

Bij ondertekening van de offerte is de Klant verplicht de in de betreffende offerte vermelde waarborgsom te betalen, indien van toepassing.

De betaling van het saldo van de Prijs is verschuldigd binnen dertig (30) dagen na het factuurnummer, zodra de Producten zijn geleverd.

9.2. Betaling van “Platforms

9.2.a Eerste betaling

De betaling van de eerste abonnementsperiode die in de offerte is opgenomen, is verschuldigd binnen dertig (30) dagen na het factuurnummer, zodra de Producten zijn geleverd.

9.2.b Opeenvolgende betaling

Zodra de initiële abonnementsperiode is verstreken, moet de toegang tot de Platforms voor het volgende jaar op elke verjaardagsdatum achteraf worden betaald. De minimale abonnementsperiode is 12 maanden.

9.3. Te late betaling

De uit hoofde van het contract verschuldigde bedragen worden achteraf gefactureerd. De betalingstermijn is vastgesteld op dertig (30) dagen vanaf de datum van uitreiking van de factuur door de Dienstverlener. Elk bedrag dat door de Klant niet binnen de voornoemde termijn wordt betaald, leidt automatisch en zonder voorafgaande formaliteit tot een boete voor laattijdige betaling van 10% van de nog verschuldigde bedragen, inclusief BTW, vanaf de vervaldag tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

Bovendien kan de Klant, overeenkomstig artikel L 441-6 van het Franse Wetboek van Koophandel, worden verplicht tot betaling van een forfaitaire boete voor incassokosten van veertig (40) euro, die kan worden verhoogd met het bedrag van de door de Dienstverlener voor de incasso gemaakte bedragen, na overlegging van bewijsstukken.

In geval van laattijdige betaling door de Klant behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de toegang tot en het gebruik van de Platformen onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten.

 1. HERROEPINGS- EN ANNULERINGSBELEID

10.1. Beëindiging bij afloop

Uw abonnement op FUEL IT wordt afgesloten voor een eerste vaste periode die in de offerte wordt vermeld.

Op het einde van de initiële termijn en de opeenvolgende verbintenisperiodes wordt het abonnement op de “Platforms” stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 12 maanden, tenzij één van de Partijen ten minste twee (2) maanden vóór de vervaldatum per aangetekende brief met ontvangstbevestiging om uitdrukkelijke opzegging heeft verzocht.

De Klant is zich ervan bewust dat het economisch model van THE FOURDATA COMPANY impliceert dat alleen het abonnement voor een duur van 36 maanden het mogelijk maakt een vergoeding te bereiken die gelijk is aan de oorspronkelijke prijs van FUEL IT en de inbegrepen diensten. In dit verband kan de Klant aan het einde van het contract van 36 maanden het abonnement beëindigen zonder extra kosten te betalen. In dit specifieke geval zal de Klant toegang hebben tot de FUEL IT-dienst, maar niet langer profiteren van de onderhoudsdienst.

Indien de Klant zich echter niet voor een dergelijke lange periode wenst te binden, biedt THE FOUR FACTOR COMPANY kortere abonnementsperiodes van 12 of 24 maanden aan. Ter compensatie van de verliezen die THE FOUR FACTORS COMPANY lijdt aan het einde van contracten van minder dan 36 maanden, wordt een deblokkeringsvergoeding aangerekend aan de Klant die zijn abonnement niet wenst te verlengen en die FUEL IT wenst te blijven gebruiken zonder abonnement. Dus:

– Indien de beëindiging aan het einde van de 12 maanden plaatsvindt, wordt de Klant een deblokkeringsvergoeding van 90 euro in rekening gebracht, zodat de Klant de gegevens uit de mobiele applicatie kan blijven verkrijgen. De onderhoudsdienst zal derhalve worden uitgesloten.

– Indien de beëindiging plaatsvindt aan het einde van de abonnementsperiode van 24 maanden, zal de Klant een ontgrendelingsvergoeding van 45 euro in rekening worden gebracht, zodat de Klant de in de mobiele applicatie verzamelde gegevens kan blijven verkrijgen. De onderhoudsdienst zal derhalve worden uitgesloten.

Indien de Klant aan het einde van de abonnementsperiode van 12, 24 of 36 maanden de FUEL IT-sensor niet wenst te blijven gebruiken, zal geen vergoeding van de Klant worden gevorderd.

10.2. Voortijdige beëindiging

Indien de Klant het contract voortijdig wenst te beëindigen, is hij verplicht alle resterende maandelijkse termijnen te betalen als vergoeding voor de door THE FOURDATA COMPANY geleden schade.

Voor zover de Klant de FUEL IT wenst te blijven gebruiken en dus toegang tot de gegevens wenst te hebben, zal hij bovendien, naast de vooraf vastgestelde vergoeding, de deblokkeringskosten moeten betalen die overeenstemmen met de duur van het abonnement, zoals hierboven aangegeven.

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van het Product om zijn herroepingsrecht bij de Verkoper uit te oefenen, zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete, met het oog op omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de Producten in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat worden teruggestuurd binnen veertien (14) dagen na kennisgeving aan de Verkoper van de beslissing van de Klant tot herroeping.

Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) met de aankoopfactuur plaatsvinden. Beschadigde, bevuilde of onvolledige producten kunnen niet worden teruggenomen.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend

 • Hetzij online, via het op de Site beschikbare herroepingsformulier, in welk geval de Verkoper de Klant onmiddellijk een ontvangstbewijs op een duurzame drager zal sturen,
 • Of door een brief per aangetekende post aan de Verkoper te sturen waarin hij meedeelt dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht. (Zie model op de site)

Indien het herroepingsrecht binnen bovengenoemde termijn wordt uitgeoefend, worden alleen de prijs van het/de gekochte Product(en) en de standaard leveringskosten vergoed, waarbij de kosten voor het terugzenden van het/de Product(en) voor rekening van de Klant komen.

De omruiling (onder voorbehoud van beschikbaarheid) of terugbetaling, naar keuze van de Klant, vindt plaats binnen veertien (14) dagen na ontvangst door de Verkoper van de door de Klant onder de voorwaarden van dit artikel geretourneerde Producten. De terugbetaling geschiedt via dezelfde betalingsmethode als die welke door de Klant is gebruikt of via een andere betalingsmethode indien de Klant dit uitdrukkelijk vermeldt.

 1. GARANTIES

De te koop aangeboden producten voldoen aan de in Frankrijk geldende voorschriften en hebben prestaties die verenigbaar zijn met niet-professioneel gebruik.

De door de Verkoper geleverde Producten zijn automatisch en zonder bijkomende betaling, overeenkomstig de wettelijke bepalingen,

* de wettelijke conformiteitsgarantie, voor Producten die defect, beschadigd of niet in overeenstemming met de bestelling blijken te zijn, onder de voorwaarden en binnen de termijnen voorzien in de artikelen L.211-4 en volgende van de Consumentenwet.

* de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantasten en ze ongeschikt maken voor gebruik, onder de voorwaarden en binnen de termijnen bepaald in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Wanneer de Klant handelt op basis van de wettelijke conformiteitsgarantie, beschikt hij over een termijn van één jaar vanaf de levering van het Product om te handelen;

Kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het Product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L. 211-9 van de consumentenwet;

Is vrijgesteld van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende de zes maanden die volgen op de levering ervan.

Indien de vordering op grond van de garantie van verborgen gebreken van het verkochte door de klant wordt ingesteld onder de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan deze laatste ofwel de ontbinding van de verkoop ofwel een vermindering van de verkoopprijs vragen overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

De Verkoper zal Producten die niet-conform of defect blijken te zijn, terugbetalen, vervangen of repareren. De portokosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten worden vergoed op vertoon van de kwitanties. Terugbetalingen voor Producten die niet conform of defect blijken te zijn, worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de vaststelling door de Verkoper van het gebrek aan conformiteit of het verborgen gebrek uitgevoerd. De terugbetaling geschiedt door creditering van de bankrekening van de Klant of door middel van een bankcheque die aan de Klant wordt toegezonden.

In de volgende gevallen kunnen de commerciële en wettelijke conformiteitsgaranties niet worden uitgevoerd en kan de verantwoordelijkheid van de Verkoper niet worden ingeroepen:

 • Niet-naleving van de wetgeving van het land waar de Producten worden geleverd, hetgeen door de Klant moet worden gecontroleerd,
 • Misbruik, beroepsmatig gebruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud van de Klant, evenals normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.
 • Blikseminslag en diefstal
 • Normale mechanische en batterij slijtage
 • Veroudering en verkleuring door blootstelling aan ultraviolet licht
 • Opening van het Product en/of wijzigingen door de Klant
 1. GRENZEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld en er kan geen schadevergoeding worden geëist voor vertragingen in de levering van het Product of voor eventuele schadelijke gevolgen als gevolg van overmacht in de zin van de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.

De Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt aan Klanten, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van het Product.

In het bijzonder zal de Klant het Product niet installeren op een terrein dat aan een derde toebehoort.

De Uitgever zal elke vordering van derden die voortvloeit uit een onjuiste installatie van de Producten die een veiligheidsprobleem veroorzaakt of een installatie op het eigendom van anderen, aan de Klant overdragen.

De Klant is verantwoordelijk voor de behandeling van een dergelijke vordering zonder dat de Verkoper op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

 1. BEWIJS

De door de Verkoper geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen de Verkoper en zijn Klanten. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de financiële transacties. Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant gelden e-mails als authentiek tussen de partijen, evenals de op de Site gebruikte automatische registratiesystemen, met name wat betreft de aard en de datum van de bestelling. De Klant heeft toegang tot het met de Verkoper gesloten elektronische contract. Daartoe moet hij/zij per e-mail contact opnemen met de klantendienst en alle nodige informatie verstrekken, waaronder het bestelnummer en de contactgegevens.

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het gebruik van de producten, en in het bijzonder van FUEL IT, vereist het gebruik van persoonsgegevens en de mogelijke overdracht ervan aan derden. De Klant aanvaardt hierbij het privacy- en gegevensbeheerbeleid dat beschikbaar is op de website fuel-it.io.

 1. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID & TOEPASSELIJK RECHT

Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden door een rechtbank of bij wet nietig wordt verklaard, heeft de nietigheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die onverminderd van kracht blijven.

Op deze algemene voorwaarden is het Franse recht van toepassing. In geval van een geschil wordt dit beslecht door de Handelsrechtbank van Dijon.

.

Zie de AV 2018: AV 2018