Juridische informatie

1. Presentatie van de site :

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als de L.C.E.N., brengen we de volgende informatie onder de aandacht van gebruikers en bezoekers van de site: fuel-it.io:
Juridische informatie :
Bedrijfsnaam: FOUR DATA (moedermaatschappij)
Adres: 11 rue Paul THÉNARD, 21000 DIJON
SIRENE: 821 783 222
E-mailadres: contact@fourdata.io

De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is: Mevrouw Capucine DUBREUILLE

De maker van de website is het webbureau Adesio
De webmaster is: Adesio
Neem contact op met de webmaster: info@adesio.co
De host van de site is: Kinsta

2. Beschrijving van de geleverde diensten :

Het doel van de website fuel-it.io is om informatie te geven over alle activiteiten van het bedrijf. De eigenaar van de site spant zich in om de informatie op de fuelit.io site zo nauwkeurig mogelijk te maken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of dit door het bedrijf zelf wordt veroorzaakt of door derde partners die de informatie leveren. Alle informatie op de website exemple.com wordt uitsluitend ter informatie gegeven, is niet volledig en kan worden gewijzigd. Het is onderhevig aan eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online is gezet.

3. Intellectuele eigendom en namaak :

De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve voorafgaande schriftelijke toestemming aan het elektronische adres : contact@fuel-it.io. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende. van de Franse wet op intellectueel eigendom.

4. Hyperlinks en cookies :

De site fourdata.io bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die zijn opgezet met toestemming van de eigenaar van de site. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van sites die op deze manier worden bezocht te controleren en wijst daarom alle verantwoordelijkheid af voor eventuele risico’s van illegale inhoud.
Gebruikers worden geïnformeerd dat wanneer zij de website example.com bezoeken, er automatisch een of meer cookies op hun computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De gegevens die op deze manier worden verkregen, zijn bedoeld om het verdere surfen op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende verkeersmetingen mogelijk te maken.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en deze desgewenst kunt weigeren, zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr.
Als u weigert een cookie te installeren, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde services. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren.

5. Bescherming van personen en goederen – beheer van persoonsgegevens :

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site: fuel-it.io
In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Op de website fourdata.io verzamelt de eigenaar van de website persoonlijke informatie over de gebruiker uitsluitend ten behoeve van bepaalde diensten die door de website fourdata.io worden aangeboden. Gebruikers verstrekken deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer ze deze zelf invoeren. Gebruikers van de website exemple.com worden dan geïnformeerd of ze deze informatie al dan niet moeten verstrekken.
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de Franse wet op de gegevensbescherming 78-17 van 6 januari 1978, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar example.com per e-mail of door het sturen van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.
Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website exemple.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de aankoop van de site example.com van de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site fuel-it.io.