Meet het niveau van de brandstofolie in de tanks van uw klanten met onze aangesloten sensor.

Ontdek de sensor

Algemene gebruiksvoorwaarden van de FuelSens & FuelDesk service – Persoonlijke klantgegevens

Versie 1.3 van 05.12.2018
Definities van de termen :
  • De uitgever : De persoon, natuurlijk of rechtspersoon, die online openbare communicatiediensten publiceert, is bedrijf 4! onder de merknaam Fuel it
  • De site : Alle FuelSens, FuelDesk, FuelDesk, Fuel it showcase sites, internetpagina’s en online diensten aangeboden door de uitgever.
  • De eindgebruiker : De persoon die de Site en de diensten gebruikt is de gebruiker van FuelSens / eigenaar van de tank.
  • De gebruiker/exploitant : het bedrijf dat de sensoren verkoopt en informatie verzamelt over de FuelDesk van de onderneming die de sensoren verkoopt en informatie verzamelt over haar FuelDesk

Aard van de verzamelde gegevens

In het kader van het gebruik van de Sites kan de Uitgever de volgende categorieën gegevens over zijn Gebruikers verzamelen:
Gegevens over de burgerlijke stand, identiteit, identificatie, adressen, enz.
Gegevens met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer (levensstijl, gezinssituatie, met uitzondering van gevoelige of gevaarlijke gegevens), types tanks, type vloeistofverbruik (stookolie, GNR, AdBlue, enz.), grootte van het huis, enz.
Verbindingsgegevens (IP-adressen, gebeurtenislogboeken…), ondersteuning (computer, telefoon, tablet, etc.)

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

Geen bekendmaking aan derden 
Uw gegevens worden door de Uitgever niet aan derden doorgegeven. De gegevens van de eindgebruiker worden gebruikt door de gebruikersprovider. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat ze openbaar kunnen worden gemaakt op grond van een wet, voorschrift of beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie.

Voorafgaande informatie voor de mededeling van persoonlijke gegevens aan derden in geval van fusie/overneming

Verzameling van de opt-in (toestemming) voorafgaand aan de overdracht van gegevens na een fusie/overname
In het geval dat wij betrokken zijn bij een fusie, overname of andere vorm van overdracht van activa, verbinden wij ons ertoe uw voorafgaande toestemming te verkrijgen voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens en het niveau van vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens, waarmee u hebt ingestemd, te handhaven.

Gegevensaggregatie

Samenvoeging met niet-persoonsgebonden gegevens
Wij kunnen geaggregeerde informatie (informatie over al onze gebruikers of specifieke groepen of categorieën van gebruikers die wij op zodanige wijze combineren dat een individuele gebruiker niet langer kan worden geïdentificeerd of vermeld) en niet-persoonlijke informatie publiceren, openbaar maken en gebruiken voor industrie- en marktanalyses, demografische profilering, promotie- en reclamedoeleinden en andere zakelijke doeleinden.

Samenvoeging met persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn op de sociale accounts van de gebruiker
Als u uw account koppelt aan een account van een andere dienst om te kruislings te verzenden, kan die dienst ons uw profielgegevens, inloggegevens en alle andere informatie die u voor openbaarmaking hebt goedgekeurd, verstrekken. Wij kunnen informatie over al onze andere gebruikers, groepen, accounts, persoonlijke gegevens over de gebruiker verzamelen.

Verzameling van identiteitsgegevens

Registratie en voorafgaande identificatie voor het verlenen van de dienst 
Het gebruik van de Site vereist voorafgaande registratie en identificatie. Uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, postadres, e-mail, telefoonnummer, …) worden gebruikt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de levering van de producten en/of diensten, op grond van de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers, de eventuele garantielimiet, of andere toepasselijke voorwaarden. U zult geen valse persoonlijke informatie verstrekken of een account aanmaken voor een andere persoon zonder hun toestemming. Uw contactgegevens moeten altijd accuraat en up-to-date zijn.

Verzameling van identificatiegegevens

Gebruik van de gebruikers-ID alleen voor toegang tot diensten 
Wij gebruiken uw elektronische gegevens – eindgebruiker op FuelSens – alleen voor en tijdens de uitvoering van het contract.
Wij gebruiken uw elektronische gegevens – de gebruiker die op de FuelDesk werkt – alleen voor en tijdens de uitvoering van het contract.

Verzameling van terminalgegevens

Verzameling van profilerings- en technische gegevens met het oog op het verlenen van de dienst 
Een deel van de technische gegevens van uw apparaat wordt automatisch verzameld door de Site. Deze informatie omvat uw IP-adres, internetprovider, hardwareconfiguratie, softwareconfiguratie, browsertype en -taal, enz. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor de dienstverlening.

Verzameling van technische gegevens voor reclamedoeleinden en voor commerciële en statistische doeleinden 
De technische gegevens van uw apparaat worden automatisch verzameld en geregistreerd door de Site voor reclame-, commerciële en statistische doeleinden. Deze informatie helpt ons om uw ervaring op onze Site te personaliseren en voortdurend te verbeteren. Wij verzamelen of bewaren geen persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres enz.) die aan technische gegevens kunnen worden gekoppeld. De verzamelde gegevens kunnen worden verkocht aan derden.

Cookies

Hoe lang cookies worden opgeslagen
In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL bedraagt de maximale opslagperiode voor cookies maximaal 13 maanden na de eerste storting ervan op de terminal van de gebruiker, evenals de geldigheidsduur van de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van deze cookies. De levensduur van cookies wordt niet bij elk bezoek verlengd. De toestemming van de gebruiker moet daarom na afloop van deze periode worden verlengd.

Doel van cookies
Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, met name om de dienstverlening aan de gebruiker te optimaliseren, door de verwerking van informatie over de frequentie van de toegang, de personalisatie van de pagina’s, de uitgevoerde handelingen en de geraadpleegde informatie.
U bent ervan op de hoogte dat de Uitgever cookies op uw apparaat kan plaatsen. De cookie registreert informatie met betrekking tot de navigatie op de dienst (de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging…) die we kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken.

Het recht van de gebruiker om cookies te weigeren, deactivering die leidt tot een slechtere werking van de dienst 
U erkent dat u op de hoogte bent gesteld van het feit dat de Uitgever cookies kan gebruiken en geeft u toestemming om dit te doen. Als u niet wilt dat cookies op uw apparaat worden gebruikt, kunt u in de meeste browsers het gebruik van cookies uitschakelen via de instelopties. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat sommige diensten mogelijk niet meer naar behoren functioneren.

Mogelijke associatie van cookies met persoonlijke gegevens om de dienst te laten functioneren. 
De Uitgever kan door middel van cookies browserinformatie verzamelen.

Bewaren van technische gegevens

Bewaartermijn voor technische gegevens 
De technische gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de hierboven genoemde doelstellingen te bereiken.

Tijdsbestek voor de opslag van persoonlijke gegevens en anonimisering

Bewaring van gegevens voor de duur van de contractuele relatie 
Overeenkomstig artikel 6-5° van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, worden de verwerkte persoonsgegevens niet langer bewaard dan de tijd die nodig is om te voldoen aan de verplichtingen die bij het sluiten van het contract of de vooraf bepaalde duur van de contractuele relatie zijn vastgelegd.

Opslag van geanonimiseerde gegevens buiten de contractuele relatie / na verwijdering van het account 
Wij bewaren persoonlijke gegevens voor de duur die strikt noodzakelijk is om de in deze AVG beschreven doeleinden te bereiken. Na deze periode worden ze geanonimiseerd en uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en zullen ze geen aanleiding geven tot enige vorm van exploitatie.

Gegevens verwijderen na het verwijderen van het account 
1. De middelen voor de zuivering van de gegevens worden ingesteld om ervoor te zorgen dat zij daadwerkelijk kunnen worden verwijderd zodra de opslag- of archiveringsperiode die nodig is voor het bereiken van de vastgestelde of opgelegde doeleinden is bereikt. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, heeft u ook het recht om uw gegevens te verwijderen, die u te allen tijde kunt uitoefenen door contact op te nemen met de uitgever.

Verwijdering van gegevens na 3 jaar van inactiviteit 
Als u zich om veiligheidsredenen gedurende drie jaar niet op de Site hebt geauthenticeerd, ontvangt u een e-mail waarin u wordt uitgenodigd om zo snel mogelijk in te loggen, anders worden uw gegevens uit onze databases verwijderd.

De account verwijderen

Het verwijderen van de rekening op verzoek 
De Eindgebruiker heeft de mogelijkheid om op elk moment zijn Account op FuelSens te verwijderen, door eenvoudig verzoek aan de Operator-gebruiker EN de Uitgever OF in het geval dat de Operator-gebruiker de “RGPD ready”-plugin op zijn FuelDesk heeft, is het gebruik van de editor niet nodig.

Verwijdering van de rekening in geval van een inbreuk op het AVG
In het geval van een schending van een of meer bepalingen van de AVG of enig ander document dat hierin door middel van verwijzing is opgenomen, behoudt de Uitgever zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw gebruik van en toegang tot de Diensten, uw account en alle Sites te beëindigen of te beperken.

Aanwijzingen in het geval van een door de Uitgever geconstateerde inbreuk op de beveiliging

Informatie aan de gebruiker in geval van een inbreuk op de veiligheid van de gebruiker 
Wij verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een passend niveau van veiligheid te garanderen met betrekking tot de risico’s van toevallige, ongeoorloofde of illegale toegang, bekendmaking, wijziging, verlies of vernietiging van uw persoonlijke gegevens. In het geval dat wij ons bewust worden van illegale toegang tot uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op onze servers of die van onze serviceproviders, of ongeautoriseerde toegang die resulteert in de realisatie van de hierboven geïdentificeerde risico’s, verbinden wij ons ertoe om:

  • U zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het incident ;Onderzoek de oorzaken van het incident en informeer u over het incident ;Neem de nodige maatregelen binnen de grenzen van de redelijkheid om de negatieve effecten en schade die het incident kan veroorzaken te beperken.

Beperking van de aansprakelijkheid 
In geen geval kunnen de in het bovenstaande punt omschreven verplichtingen met betrekking tot de kennisgeving in geval van een inbreuk op de beveiliging worden beschouwd als een erkenning van schuld of aansprakelijkheid voor het zich voordoen van het incident in kwestie.

Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

Geen overplaatsing buiten de Europese Unie 
De Uitgever verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van zijn Gebruikers niet over te dragen naar landen buiten de Europese Unie.

Wijziging van de AVG’s en het privacybeleid

In het geval van een wijziging in deze AV, een verbintenis om het niveau van vertrouwelijkheid niet substantieel te verminderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de betrokken personen. 
Wij verbinden ons ertoe u te informeren in geval van een substantiële wijziging van deze AV, en het niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens niet substantieel te verminderen zonder u te informeren en uw toestemming te verkrijgen.

Toepasselijk recht en beroepsprocedures

Arbitragebeding 
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat elk geschil dat kan voortvloeien uit deze AVG’s, met inbegrip van de interpretatie of uitvoering ervan, wordt beheerst door een arbitrageprocedure die onderworpen is aan de regels van het wederzijds overeengekomen arbitrageplatform, waaraan u zich zonder voorbehoud zult houden.

Draagbaarheid van gegevens

Draagbaarheid van gegevens

De Uitgever verbindt zich ertoe u de mogelijkheid te bieden om u op verzoek al uw persoonlijke gegevens terug te krijgen. De gebruiker heeft dus gegarandeerd een betere controle over zijn gegevens en behoudt de mogelijkheid om ze opnieuw te gebruiken. Deze gegevens moeten worden verstrekt in een open en gemakkelijk herbruikbaar formaat.